Po raz kolejny zapraszamy na Kolacj臋 Sen Nocy Letniej. Wyj膮tkowa kolacja pod go艂ym niebem, przed wej艣ciem g艂贸wnym do Pa艂acu Kultury i Nauki, podczas kt贸rej celebrujemy wsp贸lnot臋 sto艂u. Motywem przewodnim tegorocznej edycji b臋d膮 stolice kultury. Kulinarna, muzyczna i estetyczna podr贸偶 po cz臋sto nieoczywistych zak膮tkach 艣wiata. Niezapomniany klimat, wyj膮tkowa elegancja i program artystyczny.Specjalnie na ten wiecz贸r ca艂y Plac Defilad zmieni si臋 w unikatowy ogr贸d. 

Do elegancko przystrojonych sto艂贸w usi膮dzie 500 go艣ci, dania serwowa膰 b臋d膮 kelnerzy, gra膰 b臋dzie muzyka na 偶ywo. Kupuj膮c bilet mo偶na zda膰 si臋 na los lub poprosi膰 o rezerwacj臋 sto艂u dla okre艣lonej liczby os贸b. Rezerwacje i sprzeda偶 bilet贸w:

a) I pula - 5.06.18

b) II pula - 12.06.18

Bilety do zakupienia w kasie Teatru STUDIO oraz on-line na stronie www.teatrstudio.pl

*REGULAMIN KOLACJI 鈥淪EN NOCY LETNIEJ鈥 W OGRODZIE PLACU DEFILAD

 

I. ZASADY OGO虂LNE鈥

1. Organizatorem Kolacji 鈥淪en Nocy Letniej鈥, zwanej dalej 鈥濳olacja台鈥 jest STUDIO teatrgaleria z siedzib膮 w Warszawie przy placu Defilad 1, zwany dalej 鈥濷rganizatorem鈥.鈥

2. Kolacja odbe台dzie sie台 24 czerwca (niedziela) 2018 roku na P艂ycie G艂o虂wnej Placu Defilad w Warszawie. Osoba przebywaja台ca na terenie P艂yty G艂o虂wnej Placu Defilad podczas Kolacji, z wyja台tkiem pracowniko虂w Ochrony (zwanych dalej 鈥濷chrona鈥), firmy cateringowej oraz cz艂onko虂w zespo艂u Organizatora, okres虂lana jest dalej mianem 鈥漡os虂cia鈥.

3. Kolacja jest impreza台 zamknie台ta台. Wejs虂cie do ogrodu na P艂ycie G艂o虂wnej Placu Defilad, w kto虂rym odbywa sie台 Kolacja, moz虈liwe jest po okazaniu zakupionego biletu.

 

II. BILETY

1. Bilet w cenie 100 z艂 moz虈na nabyc虂 w terminie I pula - 5.06.2017, od godz 11:00 oraz II pula -12.06.2016 od godz. 11:00, poprzez rezerwacje台 na stronie internetowej www.teatrstudio.pl oraz w kasie STUDIO teatrgalerii w Warszawie.

2. Osoby kupuja台ce bilet moga台 zg艂osic虂 ile docelowo oso虂b be台dzie chcia艂o usia台s虂c虂 przy jednym stole. Maksymalna liczba oso虂b przy jednym stole wynosi 12. Informacje dotycz膮ce grupowej rezerwacji miejsc przy stolikach nalez虈y zg艂aszac虂 mailowo na adres: kolacja@placdefilad.org, podaja台c nazwisko osoby oraz liczbe台 gos虂ci, na kto虂ra台 rezerwacja stolika ma byc虂 dokonana.

3. W przypadku niezg艂oszenia rezerwacji stolikia gos虂cie be台da台 rozlokowywani wed艂ug doste台pnos虂ci miejsc.

4. Organizator dopuszcza moz虈liwos虂c虂 nabycia biletu osobis虂cie lub za pos虂rednictwem innej osoby.鈥

5. Zakupione bilety nie podlegaja台 zwrotowi.鈥

6. Jedna osoba mo偶e jednorazowo zakupi膰 maksymalnie 10 bilet贸w.

7. Szczego虂艂y dotycza台ce bileto虂w i organizacji Kolacji znajduja台 sie台 na stronie www.teatrstudio.pl, www.placdefilad.org oraz w kasie STUDIO teatrgalerii.

III. UCZESTNICTWO W KOLACJI

1. Kolacja przewidziana jest w godzinach 20.00-23.30. Organizator prosi o punktualne przybycie.

2. Zakup biletu upowaz虈nia do zaje台cia miejsca, kolacji sk艂adaja台cej sie台 z: przeka台ski serwowanej, zupy, dania g艂o虂wnego, deseru, wina, wody, kawy.

3. Organizator zastrzega moz虈liwos虂c虂 zmiany w menu.

4. Rozstawienie stoliko虂w moz虈e ulec zmianie, jes虂li be台dzie tego wymagac虂 sytuacja rezerwacyjna.

IV. ODPOWIEDZIALNOS虂膯 ZA SZKODY

1. Nad bezpieczen虂stwem gos虂ci czuwa Ochrona.

2. Organizator oraz pracownicy Ochrony moga台 odmo虂wic虂 wste台pu na Kolacje台 i/lub przebywania na nim osobom: znajduja台cym sie台 pod widocznym wp艂ywem alkoholu, s虂rodko虂w odurzaja台cych itp.; zachowuja台cym sie台 agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposo虂b stwarzaja台cym zagroz虈enie bezpieczen虂stwa gos虂ci i/lub pracowniko虂w Organizatora;鈥

3. Na Kolacje台 zakazuje sie台 wnoszenia i posiadania broni, narkotyko虂w i innych materia艂o虂w niebezpiecznych. Osobom posiadaja台cym przy sobie wyz虈ej wskazane przedmioty lub substancje  Organizator i/lub pracownicy Ochrony maja台 prawo odmo虂wic虂 wste台pu ba台dz虂 przebywania na Kolacji.

4. Gos虂c虂 lub inna osoba, kto虂ra zak艂o虂ca spoko虂j gos虂ci, zaburza przebieg Kolacji, jest agresywna, niszczy mienie Organizatora i Partnero虂w Wydarzenia ba台dz虂 艂amie niniejszy Regulamin Kolacji zostanie niezw艂ocznie wyproszona z Kolacji przez Organizatora i/lub pracowniko虂w Ochrony.鈥

5. Gos虂ciom i innym osobom wyproszonym z Kolacji nie przys艂uguje prawo do zwrotu koszto虂w biletu, ani dochodzenia innych roszczen虂.鈥

6. Gos虂c虂 odpowiada za naprawienie wszelkich szko虂d i zniszczen虂 powsta艂ych z jego winy w trakcie lub w zwia台zku z jego obecnos虂cia台 na terenie P艂yty G艂o虂wnej Placu Defilad i Pa艂acu Kultury i Nauki podczas Kolacji.鈥

7. W trakcie Kolacji zabrania sie台 palenia tytoniu poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi.

8. Odpowiedzialnos虂c虂 Organizatora za wszelkie szkody zwia台zane lub wynikaja台ce z uczestnictwa Gos虂ci w Kolacji ograniczona jest do szkody wyrza台dzonej z winy umys虂lnej.鈥

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialnos虂ci za rzeczy zgubione i/lub pozostawione przez gos虂ci na terenie P艂yty G艂o虂wnej Placu Defilad oraz w Pa艂acu Kultury i Nauki.

10. Przed zakupem biletu prosimy o staranne przeanalizowanie menu pod ka台tem uczulen虂 pokarmowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialnos虂ci za ew. konsekwencje spoz虈ycia produkto虂w wywo艂uja台cych reakcje alergiczne.

V. ROZWIA台ZANIA KOLACYJNE W SYTUACJI DESZCZU

1. Organizator przeniesie Kolacje台 z P艂yty G艂o虂wnej Placu Defilad do Sali Pa艂acu Kultury i Nauki, jes虂li warunki atmosferyczne be台da台 wykluczac虂 organizacje台 Kolacji w plenerze.

2. Ww. przypadek be台dzie wprowadzony w trybie roboczym na ok 1 dzien虂 przed planowana台 Kolacja台.

3. W przypadku ww. sytuacji system indywidualnych rezerwacji nie obowi膮zuje.

4. Jes虂li w czasie trwania kolacji zmienia台 sie台 warunki atmosferyczne, co wykluczy kontynuacje台 kolacji, gos虂cie be台da台 mogli kontynuowac虂 wieczo虂r w Sali Pa艂acu Kultury i Nauki w formie niezasiadanej.

VI. WARUNKI KO艃COWE

1. Udzia艂 w Kolacji oznacza zgode台 Gos虂cia na bezp艂atne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych.

2. Kaz虈dy z gos虂ci nabywaja台c bilet jednoczes虂nie akceptuje tres虂c虂 niniejszego Regulaminu oraz jego przestrzegania. Regulamin doste台pny jest na stronie internetowej wydarzenia (www.placdefilad.org) oraz w Biurze Organizatora (Plac Defilad 1 - kasa Teatru Studio).

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje sie台 przepisy Kodeksu Cywilnego oraz

Partner: Pa艂ac Kultury i Nauki/ barStudio / Catering STUDIO/ Gr膮bczewscy / Oceanic AA / Nespresso / San Pellegrino / Aqua Panna / Gastromagic / Bazi贸艂ka/ Lukulus st. Tropez

Do艂膮cz do wydarzenia